|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch giám sát - kinh nghiệm từ hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội
Ngày cập nhât: 11/09/2012

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát sẽ giúp cho HĐND nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương và những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh, thành phố.

Hoạt động giám sát của HĐND có nhiều hình thức, phương thức, thông qua nhiều chủ thể, trong đó có giám sát tại các kỳ họp và giám sát giữa các kỳ họp, có giám sát của HĐND, của Thường trực HĐND, các Ban , các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND. Dù dưới hình thức, phương thức nào thì công tác thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch giám sát là khâu đầu tiên của quy trình giám sát và có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND.

Thu thập thông tin chính xác sẽ giúp cho việc lựa chọn nội dung giám sát vừa bao quát, vừa có trọng tâm, trọng điểm, đúng, trúng, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mong muốn của cử tri, đồng thời cũng giúp cho việc xây dựng kế hoạch giám sát một cách hợp lý, khoa học, hiệu quả. Ngược lại nếu không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác sẽ có những tác động, ảnh hưởng đến kết quả giám sát, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Xác định rõ vai trò quan trọng của thông tin đối với hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã luôn coi trọng và chỉ đạo làm tốt công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát của HĐND. Theo đó, đã phân công cán bộ, chuyên viên theo dõi quận, huyện và yêu cầu phải thường xuyên nắm bắt tình hình chung của các quận, huyện và hoạt động của tổ đại biểu HĐND Thành phố, tình hình hoạt động của HĐND các cấp ở địa phương; thường xuyên báo cáo, phản ánh về Thường trực HĐND Thành phố thông qua giao ban tuần, tháng. Tổng hợp thông tin từ các báo cáo của UBND Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị khác trên địa bàn. Tổng hợp thông tin từ hoạt động  giám sát của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND. Tập hợp thông tin qua công tác tiếp dân để nắm tình hình phản ánh, tình hình giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp các ý kiến kiến nghị của nhân dân, của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau các kỳ họp HĐND. Tập hợp và tổng hợp các thông tin từ báo chí và các cơ quan thông tấn; tổ chức các hoạt động khảo sát thực tiến để có thêm thông tin và phục vụ việc xác minh các thông tin đã tập hợp được...

Các thông tin thu thập được tổng hợp, kết nối với  nhau để rút ra những điểm quan trọng, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến những thông tin phản hồi của nhân dân, cử tri hoặc của dư luận quần chúng, của các cơ quan quản lý hay của các tổ chức được giao  thực hiện đối với các chính sách, biện pháp mà HĐND đã quyết nghị và đối với những ý kiến UBND trả lời kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở hệ thống thông tin nhiều chiều, đa dạng, phong phú nhưng có trọng tâm, trọng điểm đã giúp cho HĐND Thành phố chọn trúng và đúng nội dung giám sát, là một nhân tố nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Cụ thể, đối với lựa chọn nội dung Chương trình giám sát hàng năm, hàng quý, hàng tháng được căn cứ trên quyết định của HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát; cụ thể hóa lựa chọn nội dung, cái gì Thường trực giám sát, cái gì các Ban và các tổ đại biểu giám sát, sao cho các nội dung giám sát của Thường trực và các Ban tập trung thực hiện và bao quát hết Chương trình giám sát năm mà HĐND đã quyết nghị, đồng thời không chồng chéo, trùng lắp các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu. Có sự phối hợp, kết nối giữa các hình thức giám sát (giám sát chung và giám sát theo chuyên đề; giám sát tại kỳ họp với giám sát giữa 2 kỳ họp); phối hợp giữa các chủ thể giám sát để phát huy hiệu lực và hiệu quả của giám sát, trong đó đẩy mạnh lựa chọn vấn mà Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành giám sát, phát hiện những vướng mắc, bức xúc cần tháo gỡ để đưa ra thảo luận hay chất vấn tại kỳ họp HĐND.

          Thực hiện Chương trình giám sát năm của HĐND và và kế hoạch giám sát năm, hàng quý, tháng của Thường trực và các Ban HĐND, đối với mỗi cuộc giám sát cụ thể được xây dựng kế hoạch tỷ mỷ, cụ thể, nhất là các cuộc giám sát của Thường trực HĐND. Khi xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể của các cuộc giám sát, tập trung quan tâm đến: Xác định nội dung cụ thể của cuộc giám sát; mục đích, yêu cầu; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc giám sát; phạm vi, đối tượng giám sát; thành phần đoàn giám sát; các tài liệu, báo cáo theo yêu cầu...

                 Kế hoạch giám sát này nhất thiết phải được chuyển tới các cơ quan thuộc đối tượng giám sát và các bên có liên quan theo quy định.

Việc chuẩn bị chu đáo về thông tin phục vụ cho đoàn giám sát là rất cần thiết. Căn cứ vào nội dung và kế hoạch giám sát, cần phải tập hợp thông tin, tư liệu, tài liệu có liên quan, kể cả những văn bản quy phạm pháp luật để cung cấp cho đoàn giám sát. Báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát phải được gửi đến cho các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu trước khi xuống giám sát.

Trong quá trình giám sát, việc thu thập, xử lý thông tin, thực hiện kế hoạch giám sát được thực hiện bằng phương thức kết hợp giữa việc nghe cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở báo cáo với khảo sát thực tế; kết hợp giữa giám sát trực tiếp với giám sát qua văn bản.

Với cách làm trên, trong năm 2011 ngoài việc HĐND Thành phố thực hiện nội dung giám sát tại các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức tốt 3 đợt giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu đaị biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 22 HĐND, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài của công dân theo Nghị quyết số 22/2009/HĐND của HĐND Thành phố; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2011

Trong 8 tháng đầu năm 2012, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức nhiều đoàn giám sát, trong đó Thường trực HĐND tổ chức 03 đoàn giám sát chuyên đề về tình hình triển khai nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2012; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về xã hội hóa y tế, giáo dục và đào tạo  và giám sát về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công. 

Qua giám sát, Thường trực HĐND Thành phố đã khẳng định rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo tồn đọng của công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri; đẩy nhanh tiến độ bán nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ; tăng cường công tác quản lý nhà chung cư, quản lý chất lượng nhà tái định cư, cải tạo chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại, xử lý đối với các dự án nợ đọng tiền sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB cho các công trình dân sinh, bức xúc; quyết toán công trình hoàn thành, thu hồi vốn tạm ứng, hạn chế chuyển nguồn và kết dư ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm Luật đất đai, thu hồi đất của dự án chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....

 

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3052191